LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
28.03.2013.
Autor: Nikoleta Stevović

Nastanak govornih poremećaja

Šta uslovljava nastanak govornih poremećaja i koji su to poremećaji?

UZROCI POREMEĆAJA GOVORA I JEZIKA

  Faktori rizika koji mogu da uzrokuju poremećaje u razvoju govora i jezika dece povezani su sa trudnoćom, samim činom rođenja i prvim godinama života. Oni mogu biti: neurološki, anatomski, genetski, kognitivni, motorni, psihogeni, emocionlni i faktori sredine. Izdvojila bih podatak da je sve više trudnoća medikametozno održavanih, sve više porođaja se stimuliše indukcijom, što takođe utiče na kasniji razvoj govora i jezika. Kratko dojenje ili izostajanje dojenja utiču na pokretljivosti govornih organa kao preduslova dobre komunikacije i socio-emocionalnog razvoja deteta. Poslednjih godina faktori sredine, sami ili udruženi sa nekim od pomenutih, značajno doprinose nastanku patologije govora. Pre svega negativan uticaj medija, neadekvatan govorni uzor, višejezičnost, roditeljski perfekcionizam ili nedovoljna komunikacija sa detetom.

ZNACI UPOZORENjA

  Kada su sposobnosti deteta da razume ili produkuje govor znatno ispod očekivanog nivoa za njegov mentalni uzrast, radi se o kašnjenju govora koje može da bude različitog stepena.
  Logopeda bi trebalo posetiti ukoliko:
1) Beba do petog meseca nije počela da guče, ne reaguje na majčin glas i zvuke iz okoline i ne uspostavlja kontakt s   majkom dok doji.
2) Beba do desetog meseca života ne počne da brblja i ne spaja pojedine glasove (jer, nema govora bez gukanja, brbljanja i vokalizacije).
3) Dete starosti između 12-15 meseci nema osmišljenu reč i ne razume značenje reči.
4) Dete do treće godine nema konverzaciju koja je razumljiva i funkcionalna.

 

POREMEĆAJI GOVORA, JEZIKA I PONAŠANJA:

Alalija - odsustvo govora i jezika kod dece normalnih intelektualnih sposobnosti i očuvanog sluha.
Disfazija - poremećaj govora i jezika u kome je sposobnost deteta da govori ili razume govor ispod očekivanog za njegov mentalni i hronološki uzrast.
Mucanje - predstavlja nepravilnost govornog ritma pri kome osoba koja muca zna tačno šta hoće da kaže, ali je u tom momentu nesposobna da to izrazi zbog nevoljnog produžavanja ili ponavljanja glasova ili reči, pri čemu je narušen ritam, tempo i melodija rečenice i iskaza usled prekomerne tenzije glasnica, koju uslovljava kako negativni tako i pozitivni stres.
Dislalija - nemogućnost ili nepravilnost u izgovoru pojedinih glasova.
Rinolalija -nazalan govor, koji uslovljava teži poremećaj artikulacije glasova i nastaje kao posledica urođenih rascepa usana i/ili tvrdog i mekog nepca. Ovakvi probemi zahtevaju hiruršku intervenciju, posle koje dete odmah treba uključiti u logopedski tretman.
Disleksija -  predstavlja poremećaj koji se manifestuje teškoćama prilikom učenja čitanja, bez obzira na konveniconalne instrukcije, odgovarajuću inteligenciju, društveno-kulturne mogućnosti.
Disgrafija - poremećaj u savladavanju veštine pisanja.
Pervazivni poremećaji - poremećaji koje  karakteriše poremećaj socijalne interakcije, obrazaca komunikcije i oskudna i stereotipna interesovanja i aktivnosti.
 

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Preporučeno

05.
Mar
2013
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
19.
May
2014
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
28.
Mar
2014
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović