Školarci
26.11.2013.

Saopštenje Ministarstva prosvete

 
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
Датум: 26. 11. 2013. годинe

САОПШТЕЊЕ

Министар просвете, науке и технолошког развоја проф. др Томислав Јовановић, после консултација са стручном јавношћу, представницима међународне заједнице, наставницима, директорима школа, ученицима и родитељима, донео је Одлуку о реализацији завршног испита у основном образовању и васпитaњу за школску 2013/14. годину, након чега је издао налог за припрему новог Правилника о  програму завршног испита у основном образовању и васпитању и Стручног упутства за спровођење завршног испита, којим ће се детаљно уредити процедуре и одговорности, планирање, припрема, организација и спровођење завршног испита у основном образовању и васпитању.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је Предлог програма завршног испита у основном образовању и васпитању, који је усвојио Национални просветни савет.
Министар просвете, науке и технолошког развоја проф. др Томислав Јовановић, после обављених опсежних консултација са свим релевантним учесницима у овом процесу, издао је налог да се у Правилник унесу измене које се односе на бодовање тестова на завршном испиту, односно, на промену удела бодова појединачних тестова у укупном броју бодова на испиту. Бодови на завршном испиту у основном образовању и васпитању за школску 2013/14. годину, према предлогу министра Јовановића расподелиће се на следећи начин – на тесту из српског, односно, матерњег језика могуће је остварити максимално 16 бодова, на тесту из математике, такође, 16 бодова, а на комбинованом тесту ученици  могу добити максимално 8 бодова.
Ученицима ће почетком 2014. године бити доступне и збирке задатака – са модел задацима, којима могу да провере стечена знања и вештине, у складу са стандардима постигнућа предвиђеним Програмом завршног испита.
Током другог полугодишта, ученици осмог разреда, као и претходних година, имаће пробне тестове, као симулацију завршног испита у основном обарзовању и васпитању. Пробни тестови неће бити оцењивани, али ће указати и ученицима и наставницима на области у којима треба интензивирати учење и припрему за полагање завршног испита у основном образовању и васпитању.
Република Србија је у договору са међународном заједницом преузела обавезу 2003. године да реализује завршни испит за ученике у основном образовању и васпитању и тиме постави темељ уређеног и делотворног система екстерних испита. Ови испити су део система за осигурање квалитета образовања и васпитања и одлика су развијених и ефикасних образовних система. Да би се осигурао квалитет формиране су и три институције – Национални просветни савет, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Завод за унапређивање образовања и васпитања.
Национални просветни савет 2009. године усвојио је стандарде постигнућа за крај основне школе који дефинишу шта би ученици требало да знају и умеју на крају обавезног осмогодишњег школовања. Провером остварености тих стандарда на завршном испиту могу се вредновати рад школа и постигнућа ученика.  Наставници су у обавези да планирају и програмирају свој рад у односу на стандарде и остварене резултате ученика на завршном испиту.
Завршни испит у основном образовању и васпитању реализује се од 2011. године, уместо дотадашњег квалификационог испита за упис средње школе. Он има три функције – сертификациону, селекциону и евалуациону – изласком на завршни испит ученици добијају сертификат о завршеном основном образовању и васпитању, ученици се рангирају за упис у средње школе на основу броја освојених бодова на тестовима и на основу оствареног школског успеха, који се вреднује са 60 бодова, а што је посебно важно, проверава се оствареност стандарда постигнућа и вреднују резултати учења у основној школи, чиме се добија слика о квалитету образовања на нивоу система.
Концепт завршног испита у основном образовању и васпитању утврђен је 2010. године, а на основу концепта је донет Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању. Овим Правилником предвиђено је поступно увођење тестова на завршном испиту од школске 2010/11. године, када су ученици имали тестове  из српског, односно матерњег језика и математике, а од школске 2013/14. године предвиђен је и комбиновани тест, којим се проверавају знања из природних и друштвених наука. Ученици су се у претходне две године упознали са начином и садржајем тестирања кроз пробне тестове.

slike:danas.rs, grid3.rs

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Preporučeno